Algemene voorwaarden

VraagMijnBuddy maakt deel uit van de organisatie ZorgSense. ZorgSense heeft algemene voorwaarden welke u kunt vinden op de site www.zorgsense.nl.

Naast deze algemene voorwaarden van ZorgSense, zijn er voor het gebruik van de diensten en applicaties behorende tot VraagMijnBuddy extra voorwaarden opgesteld.

Voordat wij de diensten  gekoppeld aan VraagMijnBuddy aanbieden dient u akkoord gaan met deze voorwaarden. U stemt in met deze Voorwaarden door onze apps, services, functies, software of website te registreren, installeren, bezoeken of gebruiken.


Diensten

Privacy- en veiligheidsbeginselen

Vanaf de start van VraagMijnBuddy, hebben we onze Diensten opgebouwd met belangrijke privacy- en beveiligingsbeginselen in het achterhoofd.

U verbinden met andere mensen

We bieden u verschillende manieren om te communiceren met andere VraagMijnBuddy-gebruikers, waaronder door middel van chatberichten, het versturen van afbeeldingen, het weergeven van uw beperkte profiel en uitgebreide profiel met anderen wanneer u daarvoor kiest.

Manieren om onze diensten te verbeteren

We analyseren hoe u gebruikmaakt van VraagMijnBuddy om zo alle aspecten van onze diensten die hier worden beschreven te verbeteren. VraagMijnBuddy gebruikt de gegevens waarover het beschikt en werkt hiervoor ook samen met aan haar verbonden bedrijven.

Veiligheid en beveiliging

We werken hard om de veiligheid en beveiliging van VraagMijnBuddy te beschermen door op passende wijze om te gaan met mensen en activiteiten die misbruik maken van VraagMijnBuddy, en met schendingen van deze voorwaarden. We verbieden misbruik van onze diensten, schadelijk gedrag jegens anderen en schendingen van deze voorwaarden en ons beleid en pakken situaties aan waarin we mogelijk kunnen helpen bij het ondersteunen of beschermen van onze community. We ontwikkelen geautomatiseerde systemen om ons beter in staat te stellen mensen die misbruik maken van VraagMijnBuddy op te sporen en te verwijderen. Hetzelfde geldt voor activiteiten die onze community en de veiligheid en beveiliging van onze diensten kunnen schaden. Wanneer we kennis krijgen van dergelijke mensen of activiteiten ondernemen we passende actie door dergelijke mensen of activiteiten te verwijderen of door contact op te nemen met wetshandhavingsinstanties. We delen informatie met andere gelieerde bedrijven wanneer we kennis krijgen van misbruik of schadelijk gedrag door iemand die onze diensten gebruikt.

Europese toegang tot onze diensten mogelijk maken

We moeten, om onze Europese diensten te laten functioneren, inhoud en gegevens opslaan in en distribueren vanuit datacentra en -systemen binnen Nederland en Europa.

Gelieerde bedrijven.

VraagMijnBuddy maakt deel uit van de organisatie ZorgSense. Als onderdeel van de organisatie ZorgSense ontvangt VraagMijnBuddy gegevens van en deelt VraagMijnBuddy gegevens met de organisatie ZorgSense, zoals beschreven in het Privacybeleid van VraagMijnBuddy. We gebruiken de gegevens die we van hen ontvangen om onze diensten te helpen functioneren, aan te bieden en te verbeteren.


Over onze diensten

Registratie

U moet zich registreren voor onze diensten met behulp van correcte gegevens, te weten voornaam, achternaam, beroepsgroep, organisatie waar u werkzaam bent en de vestigingsplaats van die organisatie. U stemt ermee in tekstberichten te ontvangen (van ons) met codes om u te registreren voor onze diensten.

Leeftijd

Als u woonachtig bent in een land in de Europese Unie, moet u ten minste 16 jaar oud zijn om onze diensten te gebruiken, of ouder indien dat in uw land vereist is om te registreren voor onze diensten of om onze diensten te gebruiken. Naast dat u de minimale leeftijd moet hebben om overeenkomstig de toepasselijke wetgeving onze diensten te gebruiken, moet één van uw ouders of uw voogd, als u niet oud genoeg bent om te kunnen instemmen met deze voorwaarden, namens u instemmen met deze voorwaarden.

Apparaten en Software

U moet beschikken over bepaalde apparaten, software en gegevensverbindingen, die wij niet leveren, om onze diensten te gebruiken. U stemt ermee in updates voor onze diensten handmatig of automatisch te downloaden en installeren om onze diensten te gebruiken. U stemt er tevens mee in dat wij u, indien dat noodzakelijk is om u onze diensten te verstrekken, meldingen sturen via VraagMijnBuddy.

Kosten en Belastingen

U bent verantwoordelijk voor alle abonnements-, internet- en andere kosten en belastingen die samenhangen met uw gebruik van onze diensten.


Privacybeleid en gebruikersgegevens

VraagMijnBuddy vindt uw privacy erg belangrijk. In het Privacybeleid van de organisatie ZorgSense, waarvan VraagMijnBuddy onderdeel is, wordt de manier waarop wij gegevens behandelen beschreven, met inbegrip van de soorten gegevens die we van u ontvangen en verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en delen en uw rechten in verband met de verwerking deze gegevens.


Acceptabel gebruik van onze Diensten

Voorwaarden en Beleid

U moet onze diensten gebruiken overeenkomstig deze voorwaarden en ons beleid. Als u deze voorwaarden of beleid schendt, kunnen we actie ondernemen tegen uw account, waaronder het uitschakelen of opschorten van uw account. Als we dat doen mag u geen ander account aanmaken zonder onze toestemming.

Rechtmatig en acceptabel gebruik

U hebt alleen toegang tot onze diensten en mag deze alleen gebruiken voor rechtmatige, toegestane en toelaatbare doeleinden. U mag onze diensten niet gebruiken (noch anderen helpen deze te gebruiken) op een manier: (1) die de rechten van VraagMijnBuddy, onze gebruikers of anderen schendt of ontvreemdt of hierop inbreuk maakt, met inbegrip van privacy- en publiciteitsrechten, intellectuele-eigendomsrechten of andere eigendomsrechten, (2) die onrechtmatig, obsceen, lasterlijk, intimiderend, kwetsend, haatzaaiend, racistisch of etnisch beledigend is of aanzet of stimuleert tot gedrag dat onrechtmatig of anderszins ongepast is, waaronder het promoten van geweldsmisdrijven, (3) waarbij sprake is van het publiceren van foutieve informatie, onjuiste voorstellingen van zaken of misleidende verklaringen, (4) waarbij u zich voordoet als iemand anders, (5) waarbij sprake is van het versturen van onrechtmatige of niet-toegestane communicatie, zoals massaberichten, automatische berichten, automatische gesprekken en dergelijke, en/of (6) waarbij sprake is van niet-persoonlijk gebruik van onze diensten, tenzij we daar toestemming voor hebben gegeven.

Schade aan WhatsApp of onze gebruikers

U mag niet (en u mag anderen hierbij niet helpen): direct, indirect, door middel van geautomatiseerde of andere middelen, toegang verkrijgen tot onze diensten, deze gebruiken, kopiëren, aanpassen of wijzigen, afgeleide werken maken op basis van onze diensten, deze distribueren, licentiëren, sublicentiëren, overdragen, vertonen, uitvoeren of anderszins exploiteren op een ontoelaatbare of niet-toegestane wijze of op een manier die ons, onze diensten, systemen, onze gebruikers of anderen belast, belemmert of beschadigt. Dit houdt in dat onder andere het volgende niet is toegestaan, rechtstreeks noch geautomatiseerd: (1) toepassen van reverse engineering op, wijzigen, aanpassen, maken van afgeleide werken op basis van, decompileren of extraheren van code van onze diensten, (2) versturen, opslaan of overdragen van virussen of andere schadelijke computercode via of naar onze Diensten, (3) verkrijgen of proberen te verkrijgen van onrechtmatige toegang tot onze diensten of systemen, (4) verstoren of onderbreken van de veiligheid, beveiliging of prestaties van onze diensten, (5) aanmaken van accounts voor onze diensten met behulp van niet-toegestane of geautomatiseerde middelen, (6) verzamelen van informatie van of over onze gebruikers op niet-toegestane of ontoelaatbare wijze, (7) op niet-toegestane manier onze diensten verkopen, doorverkopen of verhuren of hiervoor kosten in rekening brengen, (8) distribueren of beschikbaar stellen van onze diensten via een netwerk waar deze door meerdere apparaten tegelijkertijd kunnen worden gebruikt, tenzij zoals toegestaan door middel van hulpmiddelen die we uitdrukkelijk verstrekken via onze diensten, en/of (9) software of API’s maken die wezenlijk hetzelfde werken als onze diensten en deze op niet-toegestane wijze aanbieden voor gebruik door derden.

Uw account veilig houden

U bent ervoor verantwoordelijk uw apparaat en uw VraagMijnBuddy-account veilig te houden en u moet ons onmiddellijk informeren over onbevoegd gebruik van of inbreuk op uw account of onze diensten.


Licenties

Uw rechten

VraagMijnBuddy claimt niet de eigenaar te zijn van de informatie die u opgeeft voor uw VraagMijnBuddy account of via onze diensten. U moet beschikken over de benodigde rechten voor de informatie die u opgeeft voor uw VraagMijnBuddy-account of via onze diensten en tevens het recht hebben om de in deze voorwaarden opgenomen rechten en licenties te verlenen.

De rechten van VraagMijnBuddy

Wij zijn eigenaar van alle auteursrechten, handelsmerken, domeinen, logo’s, beeldmerken, handelsgeheimen, octrooien en andere intellectuele-eigendomsrechten die verband houden met onze diensten. U mag onze auteursrechten, handelsmerken, domeinen, logo’s, beeldmerken, handelsgeheimen, octrooien of andere intellectuele-eigendomsrechten niet gebruiken, tenzij u hiervoor onze uitdrukkelijke toestemming hebt.

Uw licentie aan VraagMijnBuddy

Voor de exploitatie en verlening van onze diensten verleent u aan VraagMijnBuddy een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik, de reproductie, de distributie, het maken van afgeleide werken van, de vertoning en de uitvoering van de informatie (met inbegrip van de inhoud) die u uploadt, indient, opslaat, verstuurt of ontvangt naar, op of via onze diensten. De rechten die u verleent in deze licentie zijn voor het beperkte doeleinde van de exploitatie en verlening van onze diensten (zodat we bijvoorbeeld uw profielfoto en statusbericht kunnen weergeven, uw berichten kunnen doorgeven, uw niet-afgeleverde berichten gedurende maximaal dertig (30) dagen kunnen opslaan op onze servers terwijl we deze proberen af te leveren, een casus na sluiten kunnen bewaren tot maximaal 30 dagen na sluiting, en anderszins).

De licentie van VraagMijnBuddy aan u

We verlenen u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om onze diensten te gebruiken, met toepassing van en in overeenstemming met deze voorwaarden. Deze licentie wordt uitsluitend verleend om u in staat te stellen gebruik te maken van onze diensten, op de wijze zoals toegestaan in deze voorwaarden. Er worden geen licenties of rechten impliciet of anderszins verleend, met uitzondering van de uitdrukkelijk aan u verstrekte licenties en rechten.

Rapporteren van schending van auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten van derden

Als u melding wilt doen van inbreuk op auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden, neem dan contact op met ons via info@zorgsense.nl.


Disclaimers

VraagMijnBuddy is met zorg ontwikkeld om zo een veilige, betrouwbare en foutvrije dienst te bieden echter we garanderen niet dat VraagMijnBuddy altijd zonder verstoring, vertraging of ander probleem zal functioneren. U gebruikt onze diensten op eigen risico met toepassing van de volgende disclaimer:

We bieden onze diensten als zodanig aan, zonder enige expliciete of impliciete garantie, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doeleinde, titel, niet-schending en vrijheid van computervirussen of andere schadelijke code.

We garanderen niet dat door ons verstrekte informatie juist, volledig of nuttig is, dat onze diensten operationeel, vrij van fouten of veilig zullen zijn of dat onze diensten zonder storingen, vertragingen of imperfecties zullen functioneren.

We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de controle van de manier waarop of wanneer onze gebruikers onze diensten odf de functies, diensten en interfaces die onze diensten bieden, gebruiken.

We zijn niet verantwoordelijk voor en niet verplicht om de acties of gegevens (met inbegrip van de inhoud) van onze gebruikers of derden te controleren. U vrijwaart ons, evenals de organisatie ZorgSense waarvan VraagMijnBuddy onderdeel is, tegen alle vorderingen, klachten, aanklachten of controverses (vergelijk vorderingen), en schade, zwel bekend als onbekend, in verband met, voortvloeiend uit of op andere wijze gerelateerd aan een vordering die u hebt op een derde.

Uw rechten met betrekking tot VraagMijnBuddy worden niet gewijzigd door de voorgaande disclaimer indien de wetgeving van het land waar u woont, en die van toepassing is als gevolg van uw gebruik van onze diensten dit niet toestaat.


Beperking van Aansprakelijkheid

Onze totale aansprakelijkheid in relatie tot, die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met deze voorwaarden, ons of onze diensten wordt beperkt tot verliezen die een redelijkerwijs voorzienbaar gevolg waren van een dergelijke schending (uitgezonderd in verband met overlijden, persoonlijk letsel of frauduleuze onjuiste weergave) en bedraagt niet meer dan het bedrag dat u ons hebt betaald in de afgelopen 12 maanden.

Uw rechten met betrekking tot VraagMijnBuddy worden niet gewijzigd door de voorgaande beperking indien de wetgeving van het land waar u woont, en die van toepassing is als gevolg van uw gebruik van onze diensten, dit niet toestaat.


Vrijwaring

Indien iemand een vordering (‘vordering van een derde’) tegen ons indient die verband houdt met uw acties, gegevens of inhoud op VraagMijnBuddy, zal u, voor zover wettelijk toegestaan, de VraagMijnBuddy en de organisatie ZorgSense waarvan VraagMijnBuddy  onderdeel is, schadeloos stellen en vrijwaren voor of tegen alle vormen van aansprakelijkheid, schade, verliezen en uitgaven (met inbegrip van redelijke juridische vergoedingen en kosten) die verband houden met, voortvloeien uit of anderszins verbonden zijn met het volgende: (1) uw toegang tot of gebruik van onze diensten, met inbegrip van gegevens die in dit verband zijn verstrekt, (2) uw schending van deze voorwaarden of toepasselijke wetgeving, of (3) enige onjuiste verklaring die u hebt gegeven. U verleent de volledige medewerking die we van u vragen aan de verdediging tegen of schikking van eventuele vorderingen van een derde. Uw rechten met betrekking tot VraagMijnBuddy worden niet gewijzigd door de voorgaande vrijwaring indien de wetgeving van het land waar u woont, en die van toepassing is als gevolg van uw gebruik van onze diensten dit niet toestaat.


Geschilbeslechting

Als u een consument bent en gewoonlijk woonachtig bent op een grondgebied binnen de Europese Unie dan zal de wetgeving van uw grondgebied van toepassing zijn op een vordering die u tegen ons hebt en die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of onze diensten en kunt u uw vordering laten beslechten in elke bevoegde rechtbank in uw grondgebied die jurisdictie heeft over de vordering.


Beschikbaarheid en beëindiging van onze Diensten

We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze diensten. Dat houdt in dat we onze diensten, functies en de ondersteuning van bepaalde applicaties en platforms kunnen toevoegen of verwijderen. Onze diensten kunnen worden onderbroken, waaronder ten behoeve van onderhoud, reparaties en upgrades, of als gevolg van netwerk- of apparatuur-storingen. We kunnen sommige of al onze diensten, met inbegrip van bepaalde functies en de ondersteuning voor bepaalde apparaten en platforms, ten allen tijde stopzetten, na een kennisgevingsperiode van 30 dagen, indien mogelijk. Gebeurtenissen die buiten onze invloedssfeer liggen, kunnen van invloed zijn op onze diensten, zoals natuurlijke gebeurtenissen of andere situaties van overmacht.

Beëindiging

Hoewel we hopen dat u een VraagMijnBuddy-gebruiker blijft, kunt u uw relatie met VraagMijnBuddy op elk moment en wegens elke reden beëindigen door uw account te verwijderen. Instructies om dit te doen, vindt u onder instellingen bij ‘verwijder mijn profiel’.

We kunnen uw toegang tot of het gebruik van onze diensten op elk moment wijzigen, opschorten of beëindigen op grond van verdacht of onrechtmatig gedrag, waaronder wegens fraude of als we redelijkerwijs van mening zijn dat u deze voorwaarden schendt of ons, onze gebruikers of anderen blootstelt aan schade of eventuele (juridische) risico’s. De volgende bepalingen blijven ook na beëindiging van uw relatie met VraagMijnBuddy van toepassing: ‘licenties’, ‘disclaimers’, ‘beperking van aansprakelijkheid’, ‘vrijwaring’, ‘geschilbeslechting’, ‘beschikbaarheid en beëindiging van onze diensten’.


Overige

 • Tenzij in een wederzijds uitgevoerde overeenkomst tussen u en ons anders is vastgelegd, vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot VraagMijnBuddy en onze diensten en vervangen deze eventuele eerdere overeenkomsten.
 • We behouden ons het recht voor om in de toekomst te bepalen dat op bepaalde diensten afzonderlijke voorwaarden van toepassing zijn (waarmee u, indien van toepassing, afzonderlijk kunt instemmen).
 • Onze diensten zijn niet bestemd voor distributie of gebruik in een land waar deze distributie of dit gebruik in strijd zou zijn met lokale wetgeving of ons zou onderwerpen aan regelgeving in een ander land. We behouden ons het recht voor om onze diensten in een land te beperken.
 • U moet voldoen aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot exportcontrole en handelssancties (‘Exportwetgeving’). Het volgende is niet toegestaan: direct of indirect uitvoeren, wederuitvoeren, verstrekken of anderszins overdragen van onze Diensten:
  • naar of aan personen, entiteiten of landen waarvoor dat verboden is door Exportwetgeving;
  • naar of aan personen die zijn opgenomen in een lijst met beperkte partijen van de Verenigde Staten of van een ander land of;
  • voor andere doeleinden die zijn verboden op grond van de Exportwetgeving, waaronder toepassingen in verband met kern-, chemische of biologische wapens of rakettechnologie zonder de vereiste overheidstoestemming. U gebruikt of downloadt onze diensten niet als u zich in een land met beperkingen bevindt, als u momenteel bent opgenomen in een lijst met beperkte partijen van overheidswege of voor doeleinden die zijn verboden op grond van Exportwetgeving. U mag uw locatie niet verhullen door middel van IP-proxy’s of andere methoden.
 • Voor wijzigingen aan of het doen van afstand van deze voorwaarden is onze expliciete toestemming vereist. U hebt het recht om op elk moment uw relatie met VraagMijnBuddy te beëindigen door uw account te verwijderen.
 • We kunnen deze voorwaarden wijzigen of bijwerken. Tenzij wettelijk anders vereist, verstrekken we u ten minste 30 dagen van tevoren een kennisgeving over wijzigingen aan deze Voorwaarden. Dit geeft u de mogelijkheid om de herziene voorwaarden te bekijken voordat u verdergaat met het gebruik van onze diensten. We werken tevens de datum na ‘Laatst aangepast’ bij die boven aan deze voorwaarden staat. Wijzigingen in deze voorwaarden worden niet eerder dan 30 dagen nadat we u van de geplande wijzigingen op de hoogte hebben gesteld, van kracht. We wijzen erop dat we u mogelijk geen kennisgeving kunnen verstrekken voor wijzigingen in deze voorwaarden die vereist zijn voor het doorvoeren van technische ontwikkelingen van onze diensten of voor wijzigingen als gevolg van een wettelijke reden. Wijzigingen als gevolg van deze beide redenen treden onmiddellijk in werking. Als u onze diensten blijft gebruiken na de kennisgevingsperiode van geplande wijzigingen, bevestigt u dat u instemt met de gewijzigde voorwaarden. We hopen dat u VraagMijnBuddy zult blijven gebruiken maar als u niet instemt met onze gewijzigde voorwaarden moet u stoppen met het gebruik van onze diensten door uw account te verwijderen.
 • Al onze rechten en verplichtingen op grond van deze voorwaarden kunnen door ons vrij worden toegewezen aan de met ons verbonden organisatie ZorgSense waarvan VraagMijnBuddy onderdeel is of in verband met een overname, aankoop, herstructurering of de verkoop van activa, van rechtswege of anderszins en we kunnen uw gegevens overdragen aan opvolgende rechtspersonen of een nieuwe eigenaar. In geval van een dergelijke toewijzing blijven deze voorwaarden van toepassing op uw relatie met een dergelijke derde. We hopen dat u VraagMijnBuddy zult blijven gebruiken, maar als u niet instemt met een dergelijke toewijzing, moet u stoppen met het gebruik van onze diensten door uw account te verwijderen.
 • U draagt geen rechten of verplichtingen op grond van deze voorwaarden over aan iemand anders zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.
 • Niets in deze voorwaarden zal ons ervan weerhouden om ons aan de wet te houden.
 • Tenzij opgenomen in deze voorwaarden, verlenen deze voorwaarden geen rechten ten behoeve van derden.
 • Als we iets uit deze voorwaarden niet handhaven, kan dit niet gezien worden als afstand nemen van onze rechten.
 • Indien een bepaling in deze voorwaarden als onwettig, nietig of om één of andere reden als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, dan wordt die bepaling geacht deelbaar te zijn van deze voorwaarden en zal deze de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen in deze voorwaarden niet beïnvloeden. Het resterende deel van deze voorwaarden blijft volledig van kracht.
 • We behouden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk door ons aan u zijn verleend. In bepaalde rechtsgebieden hebt u rechten als consument. Deze voorwaarden hebben niet de intentie de consumentenrechten te beperken waar geen afstand van kan worden gedaan door een contract. In bepaalde rechtsgebieden hebt u ook rechten als betrokkene en deze voorwaarden zijn niet bedoeld om dergelijke rechten waarvan contractueel geen afstand van gedaan kan worden gedaan te beperken.
 • We stellen het altijd op prijs als u feedback of andere suggesties over VraagMijnBuddy en onze diensten geeft. Houd er wel rekening mee dat u geen verplichting hebt om feedback of suggesties te geven en dat we uw feedback of suggesties kunnen gebruiken zonder enige verplichting om u hiervoor te compenseren.